Tiếng Việt English
Thiết kế nội thất tại Hải Phòng
happy new year 2016 Thi công xây dựng - Môi giới bất động sản Thẩm tra - Giám định - Tư vấn pháp lý xây dựng Giam sat thi cong xay dung cong trinh Lĩnh vực kinh doanh SVG Engineering

Đối tác SVG

Giám sát thi công công trình

Trình tự giám sát công trình

Tác giả : SVG Engineering | 08 - 04 - 2015 | 3:29 PM | 1200 Lượt xem
TRÌNH TỰ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH :
 
1.Kiểm tra hồ sơ thiết kế
Tư vấn giám sát (TVGS) trưởng phải kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ thiết kế, các bản chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt và đối chiếu với hiện trường, đề xuất với Đại diện khách hàng về phương án giải quyết những tồn tại trong thiết kế cho phù hợp thực tế.
 
 
 
 
2.Lập kế hoạch triển khai
Căn cứ hồ sơ thiết kế, các chỉ dẫn kỹ thuật đã được duyệt trong hồ sơ thầu, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, TVGS trưởng lập kế hoạch để triển khai công tác giám sát chất lượng trong quá trình thi công.
 
3.Kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công
TVGS trưởng phải kiểm tra hồ sơ thiết kế phương án tổ chức thi công từng hạng mục công trình theo hồ sơ thầu và ký duyệt hồ sơ bản vẽ thi công và tổ chức thi công, trình Chủ đầu tư phê duyệt.
 
4.Kiểm tra giám sát quá trình thi công các hạng mục công trình.
a) Các số liệu cơ bản
Giám sát viên (GSV) hiện trường kiểm tra các số liệu cơ bản như: số liệu khảo sát địa hình, địa chất thuỷ văn so sánh với hiện trường, nếu phát hiện thấy có sự sai khác phải báo cáo TVGS trưởng, TVGS trưởng báo cáo Đại diện khách hàng để tìm biện pháp xử lý.
b) Quá trình thi công
GSV hiện trường phải kiểm tra nghiệm thu các hạng mục thi công bao gồm:
- Vật liệu: nguồn gốc, chứng chỉ thí nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng;
- Thiết bị: số lượng, chủng loại. Mỗi loại thiết bị phải có nguồn gốc, chứng chỉ kỹ thuật, năng lực hoàn thành công việc, (Theo tiêu chuẩn thiết kế và hồ sơ thầu);
- Nhân công, số lượng nhân công, chuyên ngành để thực hiện công việc. Mỗi nhân công phải soát lý lịch về trình độ, tay nghề, khả năng đáp ứng công việc (theo hồ sơ thầu);
- Thí nghiệm: Phải thể hiện đầy đủ tính năng, tính chất của hạng mục cần thí nghiệm.
GSV hiện trường phải thực hiện các công việc cụ thể sau:
- Kiểm tra xác nhận số lượng, chất lượng máy móc thiết bị (đặc biệt những thiết bị chủ yếu phải có đủ), nhân lực, vật liệu của Nhà thầu chính, nhà thầu phụ theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thầu;
- Thường xuyên kiểm tra mẫu các mỏ vật liệu, các nguồn cung cấp vật liệu, cấu kiện. Không cho lấy mẫu vật liệu, cấu kiện về công trường xây dựng mà chưa có xác nhận kiểm tra bằng văn bản;
- Kiểm tra và xác nhận bằng văn bản về chất lượng phòng thí nghiệm tại hiện trường của nhà thầu theo quy định trong đơn mời thầu và chỉ cho phép Nhà thầu thi công khi có đủ các thiết bị thí nghiệm, mọi trách nhiệm thuộc về Nhà thầu và Kỹ sư thí nghiệm;
- Kiểm tra việc bàn giao mặt bằng xây dựng công trình với Nhà thầu xây lắp (toạ độ, cao độ các mốc định vị công trình...) và công tác chuẩn bị trên công trường của Nhà thầu;
- Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của nhà thầu xây lắp và chỉ đạo Nhà thầu lấy mẫu thí nghiệm lưu, giữ các mẫu đối chứng, giám sát quá trình thí nghiệm, giám định kết quả thí nghiệm của nhà thầu và xác nhận vào phiếu thí nghiệm;
- Kiểm tra đánh giá kịp thời chất lượng các bộ phận thí nghiệm, các hạng mục công trình, nghiệm thu trước khi chuyển giai đoạn thi công;
- Kiểm tra, lập biên bản không cho phép sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị và sản phẩm không đảm bảo chất lượng do Nhà thầu đưa đến hiện trường và báo cáo TVGS trưởng giải quyết;
- Phát hiện các sai sót, khuyết tật, hư hỏng, sự cố do các bộ phận công trình, lập biên bản hoặc lapạ hồ sơ sự cố theo quy định, báo cáo TVGS trưởng để trình Viện giải quyết hoặc xử lý theo uỷ quyền;
- Xác nhận bằng văn bản kết quả thi công của nhà thầu đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thầu.
 
5. Quản lý theo tiến độ thi công
a) GSV hiện trường
Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhà thầu điều chỉnh tiến độ thi công cho phù hợp với thực  tế tai công trường để đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, đề xuất các giải pháp rút ngắn tiến độ thi công công trình.
b) TVGS trưởng
Kiểm tra, xác nhận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết do nhà thầu lập;
Kiểm tra, yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp an toàn lao động, án toàn công trình, án toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tham gia giải quyết những sự cố có liên quan đến công trình xây dựng và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Kiên quyết không cho thi công khi nhà thầu không tuân thủ thiết kế công nghệ thi công;
Lập báo cáo tuần, tháng, quý, năm và báo đột xuất về tiến độ, chất lượng, khối lượng, thanh toán giải ngân và những vướng mắc cho Khách hàng;
Tiếp nhận và triển khai lệnh thay đổi Hợp đồng (nếu có) đề xuất cho chủ đầu tư các phương án giải quyết tranh chấp Hợp đồng;
Tiếp nhận, đối chiếu và chỉ đạo nhà thầu xử lý các kế quả kiểm tra, giám định, phúc tra của các cơ quan chức năng và Khách hàng, chỉ đạo nhà thầu lập hồ sơ hoàn công theo quy định của Bộ GTVT.
c) Viện Trưởng hoặc người được uỷ quyền và TVGS trưởng
Tham gia Hội đồng nghiệm thu cơ sở và báo cáo trước hội đồng nghiệm thu những kết quả giám sát của mình, về nội dung các công việc liên quan đến nghiệm thu công tình theo quy định của nhà nước và Bộ GTVT.
 
6. Quản lý giá thành
a) GSV khối lượng:
Theo dõi, tổng hợp các vấn đề liên quan đến trượt giá, để làm cơ sở cho TVGS trưởng báo cáo Đại diện khách hàng điều chỉnh dự toán, đề xuất các giải pháp nhằm giám giá thành cho Khách hàng;
Kiểm tra xác nhận đơn giá, định mức trong biểu thanh toán báo cáo TVGS trưởng ký duyệt để trình Khách hàng thanh toán cho nhà thầu;
Kiểm tra trên cơ sở thiết kế tính toán khối lượng thi công và xác nhận khối lượng phát sinh ngoài khối lượng thiết kế được duyệt báo cáo TVGS trưởng ký duyệt trình Khách hàng giải quyết.
b) GSV hiện trường
Phải kiểm tra các yêu cầu trên theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ thầu. Nếu có sự sai khác phải báo cáo cho TVGS trưởng để yêu cầu Nhà thầu tuân thủ theo các điều kiện trong hồ sơ thầu.
c) TVGS trưởng:
Xác nhận những khối lượng đạt chất lượng được thanh toán vào chứng chỉ gốc (chứng chỉ gốc là chứng chỉ thí nghiệm khối lượng phải đảm bảo sự chuẩm xác, có chữ ký của các GSV trên cơ sở khối lượng thiết kế được duyệt);
Đối với khối lượng phát sinh ngoài đơn thầu, TVGS trưởng đề xuất giải quyết và báo cáo kịp thời cho Đại diện khách hàng.
 
7.Lập báo cáo
a) Báo cáo bằng văn bản:
TVGS trưởng phải lập các báo cáo cho Viện Trưởng và Đại diện khách hàng như.
- Báo cáo công tác hàng tháng;
- Báo cáo khi có yêu cầu của Đại diện khách hàng;
- Báo cáo tổng kết công trình.
Nội dung báo cáo phải thể hiện các nội dung sau:
- Nhận định chung về tình hình công trường;
- Báo cáo khối lượng hoàn thành;
- Báo cáo về chất lượng các hạng mục công trình hoàn thành;
- Báo cáo về các mặt tồn tại của công trình và xử lý  v.v...;
- Báo cáo về các thay đổi thiết kế;
- Báo cáo về tiến độ thi công.
b) Báo cáo thông qua các cuộc họp công trường.
Tại công trường, hàng tuần hoặc hàng tháng, TVGS trưởng tổ chức các cuộc họp với sự thạm gia của Đại diện Khách hàng và Đại diện nhà thầu nhằm tổng kết tiến trình công việc đã thực hiện, báo cáo về kết quả các công việc được đề ra trong kế hoạch trước đây và những vấn đề còn tồn tại và bàn về chương trình kế hoạch sắp tới.
 Nhật ký công tác
Hàng ngày, GSV hiện trường tiến hành các công việc sau:
- Ghi chép tất cả các công việc được thực hiện trong ngày: các yếu tố chủ chốt, các vấn đề về đòi hỏi của Nhà thầu và những vấn đề cần giải quyết;
- Ghi chép về thời tiết trong ngày;
- Nhận xét về tiến độ thực hiện.
 
8. Kiểm tra nghiệm thu các hạng mục và toàn công trình
Sau khi các hạng mục thi công hoàn thành, TVGS trưởng phải tiến hành các công việc sau:
- Kiểm nghiệm thu và ký duyệt toàn bộ hồ sơ hoàn công từng hạng mục;
- Kiểm tra nghiệm thu và ký duyệt toàn bộ hồ sơ hoàn công khối lượng phát sinh;
- Kiểm tra nghiệm thu và ký duyệt toàn bộ hồ sơ hoàn công toàn công trình;
- Kiểm tra toàn bộ các văn bản nghiệm thu của giám sát hiện trường;
- Tham gia Hội đồng nghiệm thu cơ sở;
- Lập các báo cáo kiến nghị trong khai thác;
- Kiểm tra theo dõi thử tải, nghiệm thu kết quả khi kết thúc công trình.
 
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH
(Tài liệu)
 
 
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và giám định xây dựng Sao Việt viết tắt là SVG engineering là một đơn vị Tư vấn xây dựng chuyên nghiệp với các dịch vụ Tư vấn Đầu tư, Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Quản lý dự án, Tư vấn Giám sát thi công, Kiểm định - Giám định - Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 
 
Tất cả các dịch vụ của SVG engineering đều được áp dụng quản lý bằng hệ thống quản lý Quốc tế ISO9000:2001 được Tổ chức chứng nhận Quốc tế TUV (Đức) công nhận.
 
SVG engineering tổ chức thực hiện các dịch vụ của mình theo các Qui chẩn- Qui tắc với thông lệ Quốc tế.
 
Các kĩ sư tư vấn của SVG engineering gồm kĩ sư Việt nam và kĩ sư nước ngoài đều được tuyển dụng theo đạt tiêu chuẩn Quốc tế.
 
SVG engineering là thành viên chính thức của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) thuộc Hiệp tư vấn các Kĩ sư Quốc tế (FIDIC). SVG engineering là thành viên của tổ chức chứng nhận Quốc tế TUV (Đức), một trong 5 tổ chức chứng nhận lớn nhất của Thế Giới.
 
SVG engineering tự hào là đơn vị Tư vấn Xây dựng Uy tín của Việt Nam, có thể giải quyết các vấn đề có tính chất phức tạp trong mọi lĩnh vực Xây dựng Dân dụng, Công nghiệp, Giao Thông, Thuỷ lợi và cơ sở hạ tầng.

Chia sẻ bài viết: 

© 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG SAO VIỆT (SVG ENGINEERING)

Trụ sở TP Hồ Chí Minh: Khu nhà văn phòng SVG Group, 126 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Quận Bình Thạnh

Trụ sở Hà Nội: Số 6/9 ngõ 121 Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng

Trụ sở Hải Phòng: Tầng 8 Tòa nhà khách Hải Quân, số 5 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng

Điện thoại: +84.031.3747819

Thiết kế website Hpsoft.vn & Phanmemhaiphong.net